Regler & Villkor

Genom att besöka www.pinhok.com förbinder du dig att följa dessa villkor, liksom samtliga gällande lagar och förordningar, och du godkänner att du ansvarar för att följa all tillämplig lokal lagstiftning. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte använda eller besöka webbplatsen. Det material som finns på webbplatsen skyddas av gällande upphovsrätts- och varumärkeslagar. Webbplatsen är helägd och drivs av Wohok Solutions Limited.

Friskrivningsklausul

Materialet på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. Wohok Solutions Limited lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger sig härmed alla övriga garantier inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i rätt till immateriell egendom eller andra rättighetskränkningar.

Vidare garanterar eller gör Wohok Solutions Limited inga framställningar avseende riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten hos materialet på sin webbplats eller annat med koppling till detta material eller på några andra webbplatser med anknytning till denna webbplats.

Begränsningar

Wohok Solutions Limited eller dess leverantörer ska under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador i form av förlust av data eller vinstförlust, eller på grund av avbrott i verksamheten) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda materialet på denna webbplats, även om Wohok Solutions Limited eller en auktoriserad representant har underrättas muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller oförutsedda skador, kan det hända att dessa begränsningar inte gäller för dig.

Materialets korrekthet

Materialet som visas på denna webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Wohok Solutions Limited garanterar inte att materialet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Wohok Solutions Limited kan när som helst och utan varsel göra ändringar i materialet på webbplatsen. Wohok Solutions Limited förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.

Länkar

Wohok Solutions Limited har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Att en länk publicerats innebär inte att Wohok Solutions Limited underförstått har godkänt webbplatsen. All användning av dessa länkade webbplatser sker på egen risk.

Ändringar

Wohok Solutions Limited kan när som helst och utan varsel revidera dessa villkor för webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du den aktuella versionen av dessa villkor.

Gällande lagstiftning

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Hongkong och du godtar oåterkalleligen den exklusiva behörigheten för domstolarna i Hongkong. Den engelska versionen av dessa villkor är den rättsligt bindande versionen.

Senaste uppdatering: 2019-09-13