Top 88 Mandarin Vocabularies

Want to learn Mandarin? Speed up your start and learn the 88 most important Mandarin vocabularies first! For even more material, make sure you visit our Mandarin language material section.
I(wǒ)
you(singular)(nǐ)
he(tā)
she(tā)
it(tā)
we我们(wǒ men)
you(plural)你们(nǐ men)
they他们(tā men)
what什么(shén me)
who(shéi)
where哪里(nǎ lǐ)
why为什么(wèi shén me)
how怎样(zěn yàng)
which哪一个(nǎ yī ge)
when什么时候(shén me shí hou)
then然后(rán hòu)
if如果(rú guǒ)
really真的(zhēn de)
but但是(dàn shì)
because因为(yīn wèi)
not(bù)
this这个(zhè ge)
that那个(nà ge)
all全部(quán bù)
or或者(huò zhě)
and(hé)
to know知道(zhī dào)
to think(xiǎng)
to come(lái)
to put(fàng)
to take(ná)
to find找到(zhǎo dào)
to listen(tīng)
to work工作(gōng zuò)
to talk(shuō)
to give(somebody something)(gěi)
to like喜欢(xǐ huan)
to help帮助(bāng zhù)
to love(ài)
to call打电话(dǎ diàn huà)
to wait(děng)
0(líng)
1(yī)
2(èr)
3(sān)
4(sì)
5(wǔ)
6(liù)
7(qī)
8(bā)
9(jiǔ)
10(shí)
11十一(shí yī)
12十二(shí èr)
13十三(shí sān)
14十四(shí sì)
15十五(shí wǔ)
16十六(shí liù)
17十七(shí qī)
18十八(shí bā)
19十九(shí jiǔ)
20二十(èr shí)
new(xīn)
old(not new)(jiù)
few(shǎo)
many(duō)
wrong(cuò)
correct(duì)
bad(huài)
good(hǎo)
happy高兴(gāo xìng)
short(length)(duǎn)
long(cháng)
small(xiǎo)
big(dà)
there那里(nà lǐ)
here这里(zhè lǐ)
right(yòu)
left(zuǒ)
beautiful漂亮(piào liang)
young年轻(nián qīng)
old(not young)(lǎo)
hello你好(ní hǎo)
see you later待会儿见(dāi huì er jiàn)
ok好的(hǎo de)
take care保重(bǎo zhòng)
don't worry不用担心(bù yòng dān xīn)
of course当然(dāng rán)

 

To view the vocabularies as magazine or download the document as PDF, please go to either Archive.org, PDF Archive or Yumpu. To learn more about our Mandarin language learning resources, please click here.