Days & Months in Armenian

Mastering the concept of time is extremely important for learning Armenian. This page delivers lists of Armenian months, Armenian days and many other Armenian words related to time. For even more time related vocabulary, take a look at our learning resources for Armenian at the end of the page.

Months in Armenian


EnglishArmenian  
Januaryհունվար (hunvar)
Februaryփետրվար (pʿedrvar)
Marchմարտ (mard)
Aprilապրիլ (abril)
Mayմայիս (mayis)
Juneհունիս (hunis)
Julyհուլիս (hulis)
Augustօգոստոս (ōkosdos)
Septemberսեպտեմբեր (sebdemper)
Octoberհոկտեմբեր (hogdemper)
Novemberնոյեմբեր (noyemper)
Decemberդեկտեմբեր (tegdemper)
last monthանցյալ ամիս (antsʿyal amis)
this monthայս ամիս (ays amis)
next monthհաջորդ ամիս (hachort amis)Days in Armenian


EnglishArmenian  
Mondayերկուշաբթի (ergushaptʿi)
Tuesdayերեքշաբթի (erekʿshaptʿi)
Wednesdayչորեքշաբթի (chʿorekʿshaptʿi)
Thursdayհինգշաբթի (hinkshaptʿi)
Fridayուրբաթ (urpatʿ)
Saturdayշաբաթ (shapatʿ)
Sundayկիրակի (giragi)
yesterdayերեկ (ereg)
todayայսօր (aysōr)
tomorrowվաղը (vaghě)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Time in Armenian


EnglishArmenian  
secondվայրկյան (vayrgyan)
minuteրոպե (robe)
hourժամ (zham)
1:00ժամը մեկը (zhamě megě)
2:05երկուսն անց հինգ (ergusn antsʿ hink)
3:10երեքն անց տաս (erekʿn antsʿ das)
4:15չորս անց տասնհինգ (chʿors antsʿ dasnhink)
5:20հինգ անց քսան (hink antsʿ kʿsan)
6:25վեց անց քսանհինգ (vetsʿ antsʿ kʿsanhink)
7:30յոթ անց կես (yotʿ antsʿ ges)
8:35իննից քսանհինգ պակաս (innitsʿ kʿsanhink bagas)
9:40տասից քսան պակաս (dasitsʿ kʿsan bagas)
10:45տասնմեկից տասնհինգ պակաս (dasnmegitsʿ dasnhink bagas)
11:50տասներկուսից տաս պակաս (dasnergusitsʿ das bagas)
12:55մեկից հինգ պակաս (megitsʿ hink bagas)

Other Time-Related Armenian Words


EnglishArmenian  
timeժամանակ (zhamanag)
dateամսաթիվ (amsatʿiv)
dayօր (ōr)
weekշաբաթ (shapatʿ)
monthամիս (amis)
yearտարի (dari)
springգարուն (karun)
summerամառ (amaṛ)
autumnաշուն (ashun)
winterձմեռ (tsmeṛ)
last yearանցյալ տարի (antsʿyal dari)
this yearայս տարի (ays dari)
next yearհաջորդ տարի (hachort dari)
last monthանցյալ ամիս (antsʿyal amis)
this monthայս ամիս (ays amis)
next monthհաջորդ ամիս (hachort amis)


Days & Months in Armenian

Download as PDF

Armenian Vocabulary Books

Learn Armenian - Quick / Easy / Efficient

Learn Armenian - Quick / Easy / Efficient

This vocabulary book is a curated Armenian word frequency list with 2000 of the most common Armenian words and phrases. Following the Pareto principle (80/20 rule), this book is built to streamline the learning process by concentrating on the core words and sentence structures. The result is a unique book ideal for driven learners and language hackers.
Armenian Vocabulary Book

Armenian Vocabulary Book

This Armenian vocabulary book contains more than 3000 words and phrases and is organized by topic to make it easier for you to pick what to learn first. It is well suited for learners of all levels who are looking for an extensive resource to improve their vocabulary or are interested in learning vocabularies in one particular area of interest.


Armenian Flashcards

Flashcardo

Armenian Flashcards Online

On our partner platform Flashcardo you can find Armenian flashcards to practice online for free ordered by topics and frequency of use, similar to our two vocabulary books above.
English-Armenian-Flashcardo

Printable Armenian Flashcards

With this downloadable product you get all Armenian flashcards available on Flashcardo.com in various formats for you to use. In detail you get 1 EPUB ebook, 2 PDF vocabulary lists and 8 printable flashcard PDFs.

Free Learning Resources