60 Jobs in Thai

Do you want to know what your job is called in Thai? Below we have put together a list of job names in Thai for you. For even more vocabularies, take a look at our learning resources for Thai at the end of the page.
White-Collar Jobs in Thai
Blue-Collar Jobs in Thai
Other Jobs in Thai


White-Collar Jobs in Thai


EnglishThai  
doctor in Thaiนายแพทย์ (naai pɛ̂ɛt)
architect in Thaiสถาปนิก (sà tǎa bpà ník)
manager in Thaiผู้จัดการ (pûu jàt gaan)
secretary in Thaiเลขานุการ (lee kǎa nú gaan)
chairman in Thaiประธาน (bprà taan)
judge in Thaiผู้พิพากษา (pûu pí pâak sǎa)
lawyer in Thaiทนายความ (tá naai kwaam)
accountant in Thaiนักบัญชี (nák ban chii)
teacher in Thaiครู (kruu)
professor in Thaiศาสตราจารย์ (sàat sà dtraa jaan)
programmer in Thaiโปรแกรมเมอร์ (bproo grɛɛm məə)
politician in Thaiนักการเมือง (nák gaan mʉang)
dentist in Thaiทันตแพทย์ (tan dtà pɛ̂ɛt)
prime minister in Thaiนายกรัฐมนตรี (naa yók rát tà mon dtrii)
president in Thaiประธานาธิบดี (bprà taa naa típ bɔɔ dii)
assistant in Thaiผู้ช่วย (pûu chûai)
prosecutor in Thaiอัยการ (ai yá gaan)
intern in Thaiนักศึกษาฝึกงาน (nák sʉ̀k sǎa fʉ̀k ngaan)
librarian in Thaiบรรณารักษ์ (ban naa rák)
consultant in Thaiที่ปรึกษา (tîi bprʉ̀k sǎa)

Blue-Collar Jobs in Thai


EnglishThai  
farmer in Thaiเกษตรกร (gà sèet dtrà gɔɔn)
lorry driver in Thaiคนขับรถบรรทุก (kon kàp rót ban túk)
train driver in Thaiคนขับรถไฟ (kon kàp rót fai)
butcher in Thaiคนขายเนื้อ (kon kǎai nʉ́a)
construction worker in Thaiคนงานก่อสร้าง (kon ngaan gɔ̀ɔt ráang)
carpenter in Thaiช่างไม้ (châng mái)
electrician in Thaiช่างไฟฟ้า (châng fai fáa)
plumber in Thaiช่างประปา (châng bprà bpaa)
mechanic in Thaiช่างเครื่อง (châng krʉ̂ang)
cleaner in Thaiพนักงานทำความสะอาด (pá nák ngaan tam kwaam sà àat)
gardener in Thaiคนสวน (kon sǔan)
fisherman in Thaiชาวประมง (chaao bprà mong)

Other Jobs in Thai


EnglishThai  
policeman in Thaiตำรวจ (dtam rùat)
firefighter in Thaiนักดับเพลิง (nák dàp pləəng)
nurse in Thaiนางพยาบาล (naang pá yaa baan)
pilot in Thaiนักบิน (nák bin)
stewardess in Thaiแอร์โฮสเตส (ɛɛ hôot dtèet)
midwife in Thaiหมอตำแย (mɔ̌ɔ dtam yɛɛ)
cook in Thaiพ่อครัว (pɔ̂ɔ krua)
waiter in Thaiบริกร (bɔ̀ rí gɔɔn)
tailor in Thaiช่างตัดเสื้อ (châng dtàt sʉ̂a)
cashier in Thaiพนักงานแคชเชียร์ (pá nák ngaan kɛ̂ɛt chia)
receptionist in Thaiพนักงานต้อนรับ (pá nák ngaan dtɔ̂ɔn ráp)
optician in Thaiช่างทำแว่น (châang tam wɛ̂ɛn)
soldier in Thaiทหาร (tá hǎan)
bus driver in Thaiคนขับรถบัส (kon kàp rót bàt)
bodyguard in Thaiบอดี้การ์ด (bɔɔ dîi gàad)
priest in Thaiนักบวช (nák bùat)
photographer in Thaiช่างภาพ (châng pâap)
referee in Thaiกรรมการ (gam má gaan)
reporter in Thaiผู้สื่อข่าว (pûu sʉ̀ʉ kàao)
actor in Thaiนักแสดง (nák sà dɛɛng)
dancer in Thaiนักเต้นรำ (nák dtên ram)
author in Thaiนักเขียน (nák kǐan)
nun in Thaiแม่ชี (mɛ̂ɛ chii)
monk in Thaiพระภิกษุสงฆ์ (prá pík sù sǒng)
coach in Thaiโค้ช (kóot)
singer in Thaiนักร้อง (nák rɔ́ɔng)
artist in Thaiศิลปิน (sì lá bpin)
designer in Thaiนักออกแบบ (nák ɔ̀ɔk bɛ̀ɛp)


Jobs in Thai

Download as PDF

Thai Vocabulary Books

Learn Thai - Quick / Easy / Efficient

Learn Thai - Quick / Easy / Efficient

This vocabulary book is a curated Thai word frequency list with 2000 of the most common Thai words and phrases. Following the Pareto principle (80/20 rule), this book is built to streamline the learning process by concentrating on the core words and sentence structures. The result is a unique book ideal for driven learners and language hackers.
Thai Vocabulary Book

Thai Vocabulary Book

This Thai vocabulary book contains more than 3000 words and phrases and is organized by topic to make it easier for you to pick what to learn first. It is well suited for learners of all levels who are looking for an extensive resource to improve their vocabulary or are interested in learning vocabularies in one particular area of interest.


Thai Flashcards

Flashcardo

Thai Flashcards Online

On our partner platform Flashcardo you can find Thai flashcards to practice online for free ordered by topics and frequency of use, similar to our two vocabulary books above.
English-Thai-Flashcardo

Printable Thai Flashcards

With this downloadable product you get all Thai flashcards available on Flashcardo.com in various formats for you to use. In detail you get 1 EPUB ebook, 2 PDF vocabulary lists and 8 printable flashcard PDFs.
Free Learning Resources