Thai Phrases You Can Use Immediately

Once you start learning a new language, you want to use it immediately. The Thai phrases listed below allow you to do exactly that. For even more phrases, take a look at our learning resources for Thai at the end of the page.
20 Easy Thai Phrases
Other Useful Phrases in Thai


20 Easy Thai Phrases


EnglishThai  
please in Thaiกรุณา (gà rú naa)
thank you in Thaiขอบคุณ (kɔ̀ɔp kun)
sorry in Thaiขอโทษ (kɔ̌ɔ tôot)
I want this in Thaiฉันต้องการสิ่งนี้ (chǎn dtɔ̂ɔng gaan sìng níi)
I want more in Thaiฉันอยากได้อีก (chǎn à yâak dâi ìik)
I know in Thaiฉันรู้ (chǎn rúu)
I don't know in Thaiฉันไม่รู้ (chǎn mâi rúu)
Can you help me? in Thaiคุณสามารถช่วยฉันได้ไหม (kun sǎa maa rót chûai chǎn dâi mǎi)
I don't like this in Thaiฉันไม่ชอบสิ่งนี้ (chǎn mâi chɔ̂ɔp sìng níi)
I like you in Thaiฉันชอบคุณ (chǎn chɔ̂ɔp kun)
I love you in Thaiฉันรักคุณ (chǎn rák kun)
I miss you in Thaiฉันคิดถึงคุณ (chǎn kít tʉ̌ng kun)
see you later in Thaiแล้วเจอกัน (lɛ́ɛo jəə gan)
Come with me in Thaiมากับฉัน (maa gàp chǎn)
turn right in Thaiเลี้ยวขวา (líao kwǎa)
turn left in Thaiเลี้ยวซ้าย (líao sáai)
go straight in Thaiตรงไป (dtrong bpai)
What's your name? in Thaiคุณชื่ออะไร (kun chʉ̂ʉ à rai)
My name is David in Thaiผมชื่อเดวิด (pǒm chʉ̂ʉ dee wít)
I'm 22 years old in Thaiผมอายุ 22 ปี (pǒm aa yú 22 bpii)


Thai Phrases You Can Use ImmediatelyYouTube

Other Useful Phrases in Thai


EnglishThai  
hi in Thaiหวัดดี (wàt dii)
hello in Thaiสวัสดี (sà wàt dii)
bye bye in Thaiไปก่อนนะ (bpai gɔ̀ɔn ná)
ok in Thaiตกลง (dtòk long)
cheers in Thaiไชโย (chai yoo)
welcome in Thaiยินดีต้อนรับ (yin dii dtɔ̂ɔn ráp)
I agree in Thaiฉันเห็นด้วย (chǎn hěn dûai)
Where is the toilet? in Thaiห้องน้ำอยู่ที่ไหน (hɔ̂ɔng náam yùu tîi nǎi)
How are you? in Thaiเป็นอย่างไรบ้าง (bpen yàang rai bâang)
I have a dog in Thaiฉันมีสุนัข (chǎn mii sù nák)
I want to go to the cinema in Thaiฉันอยากไปดูหนัง (chǎn à yâak bpai duu nǎng)
You definitely have to come in Thaiคุณต้องมาให้ได้นะ (kun dtɔ̂ɔng maa hâi dâi ná)
This is quite expensive in Thaiราคาค่อนข้างแพง (raa kaa kɔ̂ɔn kâang pɛɛng)
This is my girlfriend Anna in Thaiคนนี้เป็นแฟนของผม ชื่อแอนนา (kon níi bpen fɛɛn kɔ̌ɔng pǒm chʉ̂ʉ ɛɛn naa)
Let's go home in Thaiกลับบ้านกันเถอะ (glàp bâan gan tə̀)
Silver is cheaper than gold in Thaiเงินถูกกว่าทองคำ (ngəən tùuk gwàa tɔɔng kam)
Gold is more expensive than silver in Thaiทองคำมีราคาแพงกว่าเงิน (tɔɔng kam mii raa kaa pɛɛng gwàa ngəən)Download as PDF

Thai Vocabulary Books

Learn Thai - Quick / Easy / Efficient

Learn Thai - Quick / Easy / Efficient

This vocabulary book is a curated Thai word frequency list with 2000 of the most common Thai words and phrases. Following the Pareto principle (80/20 rule), this book is built to streamline the learning process by concentrating on the core words and sentence structures. The result is a unique book ideal for driven learners and language hackers.
Thai Vocabulary Book

Thai Vocabulary Book

This Thai vocabulary book contains more than 3000 words and phrases and is organized by topic to make it easier for you to pick what to learn first. It is well suited for learners of all levels who are looking for an extensive resource to improve their vocabulary or are interested in learning vocabularies in one particular area of interest.


Thai Flashcards

Flashcardo

Thai Flashcards Online

On our partner platform Flashcardo you can find Thai flashcards to practice online for free ordered by topics and frequency of use, similar to our two vocabulary books above.
English-Thai-Flashcardo

Printable Thai Flashcards

With this downloadable product you get all Thai flashcards available on Flashcardo.com in various formats for you to use. In detail you get 1 EPUB ebook, 2 PDF vocabulary lists and 8 printable flashcard PDFs.

Free Learning Resources