Business in Thai

Doing business in Thai is not easy. The below list with Thai business terms can help you to get started. For even more Thai vocabularies, take a look at our learning resources for Thai at the end of the page.
Company Terms in Thai
Office Words in Thai
Devices in Thai
Legal Terms in Thai
Banking in Thai


Company Terms in Thai


EnglishThai  
companyบริษัท (bɔɔ rí sàt)
jobงาน (ngaan)
bankธนาคาร (tá naa kaan)
officeสำนักงาน (sǎm nák ngaan)
meeting roomห้องประชุม (hɔ̂ɔng bprà chum)
employeeลูกจ้าง (lûuk jâang)
employerนายจ้าง (naai jâang)
staffเจ้าหน้าที่ (jâo nâa tîi)
salaryเงินเดือน (ngən dʉan)
insuranceประกันภัย (bprà gan pai)
marketingการตลาด (gaan dtà làat)
accountingการบัญชี (gaan ban chii)
taxภาษี (paa sǐi)Office Words in Thai


EnglishThai  
letterจดหมาย (jòt mǎai)
envelopeซองจดหมาย (sɔɔng jòt mǎai)
addressที่อยู่ (tîi yùu)
zip codeรหัสไปรษณีย์ (rá hàt bprai sà nii)
parcelพัสดุ (pát sà dù)
faxแฟกซ์ (fɛ̂ɛk)
text messageข้อความ (kɔ̂ɔ kwaam)
projectorโปรเจคเตอร์ (bproo jèek dtəə)
folderแฟ้มเอกสาร (fɛ́ɛm èek gà sǎan)
presentationการนำเสนอ (gaan nam sà nə̌ə)

Devices in Thai


EnglishThai  
laptopแล็ปท็อป (lɛ́p tɔ́p)
screenจอ (jɔɔ)
printerเครื่องพิมพ์ (krʉ̂ang pim)
scannerเครื่องสแกน (krʉ̂a ngót gɛɛn)
telephoneโทรศัพท์ (too rá sàp)
USB stickยูเอสบีสติ๊ก (yuu èet bìit dtík)
hard driveฮาร์ดไดรฟ์ (hâad dai rá)
keyboardแป้นพิมพ์ (bpɛ̂ɛn pim)
mouseเมาส์ (mao)
serverเซิร์ฟเวอร์ (sə̂əf wəə)

Legal Terms in Thai


EnglishThai  
lawกฎหมาย (gòt mǎai)
fineค่าปรับ (kâa bpràp)
prisonคุก (kúk)
courtศาล (sǎan)
juryคณะลูกขุน (ká ná lûuk kǔn)
witnessพยาน (pá yaan)
defendantจำเลย (jam ləəi)
evidenceหลักฐาน (làk tǎan)
fingerprintลายนิ้วมือ (laai níu mʉʉ)
paragraphย่อหน้า (yɔ̂ɔ nâa)

Banking in Thai


EnglishThai  
moneyเงิน (ngən)
coinเหรียญ (rǐan)
noteธนบัตร (tá ná bàt)
credit cardบัตรเครดิต (bàt kree dìt)
cash machineตู้เอทีเอ็ม (dtûu ee tii em)
signatureลายเซ็น (laai sen)
dollarดอลลาร์ (dɔɔn laa)
euroยูโร (yuu roo)
poundปอนด์ (bpɔɔn)
bank accountบัญชีธนาคาร (ban chîit naa kaan)
chequeเช็ค (chék)
stock exchangeตลาดหลักทรัพย์ (dtà làat làk sáp)


Business in Thai

Download as PDF

Thai Vocabulary Books

Learn Thai - Quick / Easy / Efficient

Learn Thai - Quick / Easy / Efficient

This vocabulary book is a curated Thai word frequency list with 2000 of the most common Thai words and phrases. Following the Pareto principle (80/20 rule), this book is built to streamline the learning process by concentrating on the core words and sentence structures. The result is a unique book ideal for driven learners and language hackers.
Thai Vocabulary Book

Thai Vocabulary Book

This Thai vocabulary book contains more than 3000 words and phrases and is organized by topic to make it easier for you to pick what to learn first. It is well suited for learners of all levels who are looking for an extensive resource to improve their vocabulary or are interested in learning vocabularies in one particular area of interest.


Thai Flashcards

Flashcardo

Thai Flashcards Online

On our partner platform Flashcardo you can find Thai flashcards to practice online for free ordered by topics and frequency of use, similar to our two vocabulary books above.
English-Thai-Flashcardo

Printable Thai Flashcards

With this downloadable product you get all Thai flashcards available on Flashcardo.com in various formats for you to use. In detail you get 1 EPUB ebook, 2 PDF vocabulary lists and 8 printable flashcard PDFs.
Free Learning Resources