Top 100 Thai Words

We believe in learning the most important Thai vocabularies first to start off your learning journey on the right foot. The Thai vocabulary list below contains 100 of the most frequently used Thai words. For more vocabularies like that, check out our yellow Thai vocabulary book towards the end of this page.
Thai Vocabulary 1-20
Thai Vocabulary 21-60
Thai Vocabulary 61-100


Thai Vocabulary 1-20


EnglishThai  
Iผม/ฉัน (pǒm/chǎn)
youคุณ (kun)
heเขา (kǎo)
sheเธอ (təə)
itมัน (man)
weเรา (rao)
youพวกคุณ (pûak kun)
theyพวกเขา (pûak kǎo)
whatอะไร (à rai)
whoใคร (krai)
whereที่ไหน (tîi nǎi)
whyทำไม (tam mai)
howอย่างไร (yàang rai)
whichอันไหน (an nǎi)
whenเมื่อ (mʉ̂a)
thenต่อจากนั้น (dtɔ̀ɔ jàak nán)
ifถ้า (tâa)
reallyจริง (jing)
butแต่ (dtɛ̀ɛ)
becauseเพราะว่า (prɔ́ wâa)Thai Vocabulary 21-60


EnglishThai  
notไม่ (mâi)
thisนี่ (nîi)
I need thisฉันต้องการสิ่งนี้ (chǎn dtɔ̂ɔng gaan sìng níi)
How much is this?นี่ราคาเท่าไหร่ (nîi raa kaa tâo rài)
thatนั่น (nân)
allทั้งหมด (táng mòt)
orหรือ (rʉ̌ʉ)
andและ (lɛ́)
to knowรู้ (rúu)
I knowฉันรู้ (chǎn rúu)
I don't knowฉันไม่รู้ (chǎn mâi rúu)
to thinkคิด (kít)
to comeมา (maa)
to putวาง (waang)
to takeเอา (ao)
to findค้นหา (kón hǎa)
to listenฟัง (fang)
to workทำงาน (tam ngaan)
to talkพูดคุย (pûut kui)
to giveให้ (hâi)
to likeชอบ (chɔ̂ɔp)
to helpช่วยเหลือ (chûai lʉ̌a)
to loveรัก (rák)
to callโทร (too)
to waitรอ (rɔɔ)
I like youฉันชอบคุณ (chǎn chɔ̂ɔp kun)
I don't like thisฉันไม่ชอบสิ่งนี้ (chǎn mâi chɔ̂ɔp sìng níi)
Do you love me?คุณรักฉันไหม (kun rák chǎn mǎi)
I love youฉันรักคุณ (chǎn rák kun)
0ศูนย์ (sǔun)
1หนึ่ง (nʉ̀ng)
2สอง (sɔ̌ɔng)
3สาม (sǎam)
4สี่ (sìi)
5ห้า (hâa)
6หก (hòk)
7เจ็ด (jèt)
8แปด (bpɛ̀ɛt)
9เก้า (gâao)
10สิบ (sìp)

Thai Vocabulary 61-100


EnglishThai  
11สิบเอ็ด (sìp èt)
12สิบสอง (sìp sɔ̌ɔng)
13สิบสาม (sìp sǎam)
14สิบสี่ (sìp sìi)
15สิบห้า (sìp hâa)
16สิบหก (sìp hòk)
17สิบเจ็ด (sìp jèt)
18สิบแปด (sìp bpɛ̀ɛt)
19สิบเก้า (sìp gâao)
20ยี่สิบ (yîi sìp)
newใหม่ (mài)
oldเก่า (gào)
fewน้อย (nɔ́ɔi)
manyมาก (mâak)
how much?เท่าไหร่ (tâo rài)
how many?กี่อัน (gìi an)
wrongผิด (pìt)
correctถูกต้อง (tùuk dtɔ̂ng)
badแย่ (yɛ̂ɛ)
goodดี (dii)
happyมีความสุข (mii kwaam sùk)
shortสั้น (sân)
longยาว (yaao)
smallเล็ก (lék)
bigใหญ่ (yài)
thereที่นั่น (tîi nân)
hereที่นี่ (tîi nîi)
rightขวา (kwǎa)
leftซ้าย (sáai)
beautifulสวย (sǔai)
youngหนุ่ม (nùm)
oldแก่ (gɛ̀ɛ)
helloสวัสดี (sà wàt dii)
see you laterแล้วเจอกัน (lɛ́ɛo jəə gan)
okตกลง (dtòk long)
take careดูแลตัวเองนะ (duu lɛɛ dtua eeng ná)
don't worryอย่ากังวล (à yâa gang won)
of courseแน่นอน (nɛ̂ɛ nɔɔn)
good dayสวัสดี (sà wàt dii)
hiหวัดดี (wàt dii)Download as PDF

Thai Vocabulary Books

Learn Thai - Quick / Easy / Efficient

Learn Thai - Quick / Easy / Efficient

This vocabulary book is a curated Thai word frequency list with 2000 of the most common Thai words and phrases. Following the Pareto principle (80/20 rule), this book is built to streamline the learning process by concentrating on the core words and sentence structures. The result is a unique book ideal for driven learners and language hackers.
Thai Vocabulary Book

Thai Vocabulary Book

This Thai vocabulary book contains more than 3000 words and phrases and is organized by topic to make it easier for you to pick what to learn first. It is well suited for learners of all levels who are looking for an extensive resource to improve their vocabulary or are interested in learning vocabularies in one particular area of interest.


Thai Flashcards

Flashcardo

Thai Flashcards Online

On our partner platform Flashcardo you can find Thai flashcards to practice online for free ordered by topics and frequency of use, similar to our two vocabulary books above.
English-Thai-Flashcardo

Printable Thai Flashcards

With this downloadable product you get all Thai flashcards available on Flashcardo.com in various formats for you to use. In detail you get 1 EPUB ebook, 2 PDF vocabulary lists and 8 printable flashcard PDFs.
Free Learning Resources