100 suosituinta venäjän sanastoa

Uskomme, että tärkeimpien venäjänkielisten sanastojen opettelu on hyvä tapa aloittaa uuden kielen opiskelu. Tämä venäjänkielinen sanaluettelo sisältää 100 tärkeintä venäjänkielistä sanastoa, jotka sinun kannattaa opetella heti alkuun. Erinomaisia venäjänkielisiä perussanoja vasta-alkajille. Lisää venäjänkielisiä sanastoja löytyy venäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.

Venäjän sanasto 1–20


SuomiVenäjä
minä venäjäksiя (я - ja)
sinä venäjäksiты (ты́ - tý)
hän venäjäksiон (о́н - ón)
hän venäjäksiона (она́ - oná)
se venäjäksiоно (оно́ - onó)
me venäjäksiмы (мы́ - mý)
te venäjäksiвы (вы́ - vý)
he venäjäksiони (они́ - oní)
mikä venäjäksiчто (что́ - chtó)
kuka venäjäksiкто (кто́ - któ)
missä venäjäksiгде (где́ - gdé)
miksi venäjäksiзачем (заче́м - zachém)
miten venäjäksiкак (ка́к - kák)
kumpi venäjäksiкакой (како́й - kakój)
milloin venäjäksiкогда (когда́ - kogdá)
sitten venäjäksiтогда (тогда́ - togdá)
jos venäjäksiесли (е́сли - ésli)
todella venäjäksiна самом деле (на са́мом де́ле - na sámom déle)
mutta venäjäksiно (но́ - nó)
koska venäjäksiпотому что (потому́ что - potomú chto)

Venäjän sanasto 21–60


SuomiVenäjä
ei venäjäksiне (не́ - né)
tämä venäjäksiэто (э́то - jéto)
Tarvitsen tätä venäjäksiМне нужно это (Мне́ ну́жно э́то - Mné núzhno jéto)
Kuinka paljon tämä maksaa? venäjäksiСколько это стоит? (Ско́лько э́то сто́ит? - Skól'ko jéto stóit?)
että venäjäksiчто (что́ - chtó)
kaikki venäjäksiвсе (всё́ - vsjó)
tai venäjäksiили (и́ли - íli)
ja venäjäksiи (и - i)
tietää venäjäksiзнать (зна́ть - znát')
Tiedän venäjäksiЯ знаю (Я зна́ю - Ja znáju)
Minä en tiedä venäjäksiЯ не знаю (Я не зна́ю - Ja ne znáju)
ajatella venäjäksiдумать (ду́мать - dúmat')
tulla venäjäksiприходить (приходи́ть - prihodít')
laittaa venäjäksiкласть (кла́сть - klást')
ottaa venäjäksiбрать (бра́ть - brát')
löytää venäjäksiнаходить (находи́ть - nahodít')
kuunnella venäjäksiслушать (слу́шать - slúshat')
työskennellä venäjäksiработать (рабо́тать - rabótat')
puhua venäjäksiговорить (говори́ть - govorít')
antaa venäjäksiдавать (дава́ть - davát')
tykätä venäjäksiнравиться (нра́виться - nrávit'sja)
auttaa venäjäksiпомогать (помога́ть - pomogát')
rakastaa venäjäksiлюбить (люби́ть - ljubít')
soittaa venäjäksiзвонить (звони́ть - zvonít')
odottaa venäjäksiждать (жда́ть - zhdát')
Pidän sinusta venäjäksiТы мне нравишься (Ты́ мне́ нра́вишься - Tý mné nrávish'sja)
En pidä tästä venäjäksiМне это не нравится (Мне́ э́то не нра́вится - Mné jéto ne nrávitsja)
Rakastatko minua? venäjäksiТы любишь меня? (Ты лю́бишь меня́? - Ty ljúbish' menjá?)
Minä rakastan sinua venäjäksiЯ люблю тебя (Я люблю́ тебя́ - Ja ljubljú tebjá)
0 venäjäksiноль (но́ль - nól')
1 venäjäksiодин (оди́н - odín)
2 venäjäksiдва (два́ - dvá)
3 venäjäksiтри (три́ - trí)
4 venäjäksiчетыре (четы́ре - chetýre)
5 venäjäksiпять (пя́ть - pját')
6 venäjäksiшесть (ше́сть - shést')
7 venäjäksiсемь (се́мь - sém')
8 venäjäksiвосемь (во́семь - vósem')
9 venäjäksiдевять (де́вять - dévjat')
10 venäjäksiдесять (де́сять - désjat')

Venäjän sanasto 61–100


SuomiVenäjä
11 venäjäksiодиннадцать (оди́ннадцать - odínnadcat')
12 venäjäksiдвенадцать (двена́дцать - dvenádcat')
13 venäjäksiтринадцать (трина́дцать - trinádcat')
14 venäjäksiчетырнадцать (четы́рнадцать - chetýrnadcat')
15 venäjäksiпятнадцать (пятна́дцать - pjatnádcat')
16 venäjäksiшестнадцать (шестна́дцать - shestnádcat')
17 venäjäksiсемнадцать (семна́дцать - semnádcat')
18 venäjäksiвосемнадцать (восемна́дцать - vosemnádcat')
19 venäjäksiдевятнадцать (девятна́дцать - devjatnádcat')
20 venäjäksiдвадцать (два́дцать - dvádcat')
uusi venäjäksiновый (но́вый - nóvyj)
vanha venäjäksiстарый (ста́рый - stáryj)
harva venäjäksiнемногие (немно́гие - nemnógie)
moni venäjäksiмногие (мно́гие - mnógie)
kuinka paljon? venäjäksiсколько? (ско́лько? - skól'ko?)
kuinka monta? venäjäksiсколько? (ско́лько? - skól'ko?)
väärä venäjäksiнеправильный (непра́вильный - neprávil'nyj)
oikea venäjäksiправильный (пра́вильный - právil'nyj)
huono venäjäksiплохой (плохо́й - plohój)
hyvä venäjäksiхороший (хоро́ший - horóshij)
onnellinen venäjäksiсчастливый (счастли́вый - schastlívyj)
lyhyt venäjäksiкороткий (коро́ткий - korótkij)
pitkä venäjäksiдлинный (дли́нный - dlínnyj)
pieni venäjäksiмаленький (ма́ленький - málen'kij)
iso venäjäksiбольшой (большо́й - bol'shój)
siellä venäjäksiтам (там - tam)
täällä venäjäksiздесь (зде́сь - zdés')
oikea venäjäksiправый (пра́вый - právyj)
vasen venäjäksiлевый (ле́вый - lévyj)
kaunis venäjäksiкрасивый (краси́вый - krasívyj)
nuori venäjäksiмолодой (молодо́й - molodój)
vanha venäjäksiстарый (ста́рый - stáryj)
hei venäjäksiздравствуйте (здра́вствуйте - zdrávstvujte)
nähdään myöhemmin venäjäksiувидимся позже (уви́димся по́зже - uvídimsja pózzhe)
ok venäjäksiокей (оке́й - okéj)
ole varovainen venäjäksiбереги себя (береги́ себя́ - beregí sebjá)
ole huoleti venäjäksiне переживай (не пережива́й - ne perezhiváj)
tietysti venäjäksiконечно (коне́чно - konéchno)
hyvää päivää venäjäksiдобрый день (до́брый де́нь - dóbryj dén')
moi venäjäksiпривет (приве́т - privét)

Venäjän sanastokirjat

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Russian-Full

Venäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 venäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot