Topp 100 russiske ord

Vi tror det er sentralt å lære de viktigste russiske ordene først for å starte læringsreisen på en riktig måte. Denne russiske ordlisten inneholder 100 av de viktigste russiske ordene du bør lære deg med en gang. Flotte, grunnleggende russiske ord som nybegynnere kan begynne med. For enda flere russisk ord, ta en titt på våre læringsressurser for russisk på nederst av siden.
Russiske ord 1–20
Russiske ord 21–60
Russiske ord 61–100


Russiske ord 1–20


NorskRussisk  
jeg på russiskя (я - ja)
du på russiskты (ты́ - tý)
han på russiskон (о́н - ón)
hun på russiskона (она́ - oná)
det på russiskоно (оно́ - onó)
vi på russiskмы (мы́ - mý)
dere på russiskвы (вы́ - vý)
de på russiskони (они́ - oní)
hva på russiskчто (что́ - chtó)
hvem på russiskкто (кто́ - któ)
hvor på russiskгде (где́ - gdé)
hvorfor på russiskзачем (заче́м - zachém)
hvordan på russiskкак (ка́к - kák)
hvilken på russiskкакой (како́й - kakój)
når på russiskкогда (когда́ - kogdá)
på russiskтогда (тогда́ - togdá)
hvis på russiskесли (е́сли - ésli)
virkelig på russiskна самом деле (на са́мом де́ле - na sámom déle)
men på russiskно (но́ - nó)
fordi på russiskпотому что (потому́ что - potomú chto)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Russiske ord 21–60


NorskRussisk  
ikke på russiskне (не́ - né)
dette på russiskэто (э́то - jéto)
jeg trenger dette på russiskМне нужно это (Мне́ ну́жно э́то - Mné núzhno jéto)
hva koster dette? på russiskСколько это стоит? (Ско́лько э́то сто́ит? - Skól'ko jéto stóit?)
det på russiskчто (что́ - chtó)
alle på russiskвсе (всё́ - vsjó)
eller på russiskили (и́ли - íli)
og på russiskи (и - i)
å vite på russiskзнать (зна́ть - znát')
jeg vet på russiskЯ знаю (Я зна́ю - Ja znáju)
jeg vet ikke på russiskЯ не знаю (Я не зна́ю - Ja ne znáju)
å tenke på russiskдумать (ду́мать - dúmat')
å komme på russiskприходить (приходи́ть - prihodít')
å legge på russiskкласть (кла́сть - klást')
å ta på russiskбрать (бра́ть - brát')
å finne på russiskнаходить (находи́ть - nahodít')
å høre på russiskслушать (слу́шать - slúshat')
å jobbe på russiskработать (рабо́тать - rabótat')
å snakke på russiskговорить (говори́ть - govorít')
å gi på russiskдавать (дава́ть - davát')
å like på russiskнравиться (нра́виться - nrávit'sja)
å hjelpe på russiskпомогать (помога́ть - pomogát')
å elske på russiskлюбить (люби́ть - ljubít')
å ringe på russiskзвонить (звони́ть - zvonít')
å vente på russiskждать (жда́ть - zhdát')
jeg liker deg på russiskТы мне нравишься (Ты́ мне́ нра́вишься - Tý mné nrávish'sja)
jeg liker ikke dette på russiskМне это не нравится (Мне́ э́то не нра́вится - Mné jéto ne nrávitsja)
elsker du meg? på russiskТы любишь меня? (Ты лю́бишь меня́? - Ty ljúbish' menjá?)
jeg elsker deg på russiskЯ люблю тебя (Я люблю́ тебя́ - Ja ljubljú tebjá)
0 på russiskноль (но́ль - nól')
1 på russiskодин (оди́н - odín)
2 på russiskдва (два́ - dvá)
3 på russiskтри (три́ - trí)
4 på russiskчетыре (четы́ре - chetýre)
5 på russiskпять (пя́ть - pját')
6 på russiskшесть (ше́сть - shést')
7 på russiskсемь (се́мь - sém')
8 på russiskвосемь (во́семь - vósem')
9 på russiskдевять (де́вять - dévjat')
10 på russiskдесять (де́сять - désjat')
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Russiske ord 61–100


NorskRussisk  
11 på russiskодиннадцать (оди́ннадцать - odínnadcat')
12 på russiskдвенадцать (двена́дцать - dvenádcat')
13 på russiskтринадцать (трина́дцать - trinádcat')
14 på russiskчетырнадцать (четы́рнадцать - chetýrnadcat')
15 på russiskпятнадцать (пятна́дцать - pjatnádcat')
16 på russiskшестнадцать (шестна́дцать - shestnádcat')
17 på russiskсемнадцать (семна́дцать - semnádcat')
18 på russiskвосемнадцать (восемна́дцать - vosemnádcat')
19 på russiskдевятнадцать (девятна́дцать - devjatnádcat')
20 på russiskдвадцать (два́дцать - dvádcat')
ny på russiskновый (но́вый - nóvyj)
gammel på russiskстарый (ста́рый - stáryj)
på russiskнемногие (немно́гие - nemnógie)
mange på russiskмногие (мно́гие - mnógie)
hvor mye? på russiskсколько? (ско́лько? - skól'ko?)
hvor mange? på russiskсколько? (ско́лько? - skól'ko?)
feil på russiskнеправильный (непра́вильный - neprávil'nyj)
riktig på russiskправильный (пра́вильный - právil'nyj)
dårlig på russiskплохой (плохо́й - plohój)
flink på russiskхороший (хоро́ший - horóshij)
lykkelig på russiskсчастливый (счастли́вый - schastlívyj)
kort på russiskкороткий (коро́ткий - korótkij)
lang på russiskдлинный (дли́нный - dlínnyj)
liten på russiskмаленький (ма́ленький - málen'kij)
stor på russiskбольшой (большо́й - bol'shój)
der på russiskтам (там - tam)
her på russiskздесь (зде́сь - zdés')
høyre på russiskправый (пра́вый - právyj)
venstre på russiskлевый (ле́вый - lévyj)
vakker på russiskкрасивый (краси́вый - krasívyj)
ung på russiskмолодой (молодо́й - molodój)
gammel på russiskстарый (ста́рый - stáryj)
hallo på russiskздравствуйте (здра́вствуйте - zdrávstvujte)
ser deg senere på russiskувидимся позже (уви́димся по́зже - uvídimsja pózzhe)
ok på russiskокей (оке́й - okéj)
ta vare på deg selv på russiskбереги себя (береги́ себя́ - beregí sebjá)
ikke bekymre deg på russiskне переживай (не пережива́й - ne perezhiváj)
selvfølgelig på russiskконечно (коне́чно - konéchno)
god dag på russiskдобрый день (до́брый де́нь - dóbryj dén')
hei på russiskпривет (приве́т - privét)Last ned som PDF

Lær Russisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Russisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Russisk Vokabularbok

Russisk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Russiske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Russiske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.