Top 100 ord på russisk

Vi tror på, at det er godt at lære de vigtigste russiske ord først for at komme godt i gang med din læringsrejse. Denne russiske ordliste indeholder 100 af de vigtigste russiske ord, du bør lære med det samme. De mest basale russiske ord for begyndere. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere russiske ord.

Russiske ord 1-20


DanskRussisk  
jeg på russiskя (я - ja)
du på russiskты (ты́ - tý)
han på russiskон (о́н - ón)
hun på russiskона (она́ - oná)
det på russiskоно (оно́ - onó)
vi på russiskмы (мы́ - mý)
I på russiskвы (вы́ - vý)
de på russiskони (они́ - oní)
hvad på russiskчто (что́ - chtó)
hvem på russiskкто (кто́ - któ)
hvor på russiskгде (где́ - gdé)
hvorfor på russiskзачем (заче́м - zachém)
hvordan på russiskкак (ка́к - kák)
hvilken på russiskкакой (како́й - kakój)
hvornår på russiskкогда (когда́ - kogdá)
på russiskтогда (тогда́ - togdá)
hvis på russiskесли (е́сли - ésli)
virkelig på russiskна самом деле (на са́мом де́ле - na sámom déle)
men på russiskно (но́ - nó)
fordi på russiskпотому что (потому́ что - potomú chto)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Russiske ord 21-60


DanskRussisk  
ikke på russiskне (не́ - né)
dette på russiskэто (э́то - jéto)
Jeg har brug for dette på russiskМне нужно это (Мне́ ну́жно э́то - Mné núzhno jéto)
Hvor meget koster dette? på russiskСколько это стоит? (Ско́лько э́то сто́ит? - Skól'ko jéto stóit?)
det på russiskчто (что́ - chtó)
alle på russiskвсе (всё́ - vsjó)
eller på russiskили (и́ли - íli)
og på russiskи (и - i)
at vide på russiskзнать (зна́ть - znát')
Jeg ved det på russiskЯ знаю (Я зна́ю - Ja znáju)
Jeg ved det ikke på russiskЯ не знаю (Я не зна́ю - Ja ne znáju)
at tænke på russiskдумать (ду́мать - dúmat')
at komme på russiskприходить (приходи́ть - prihodít')
at sætte på russiskкласть (кла́сть - klást')
at tage på russiskбрать (бра́ть - brát')
at finde på russiskнаходить (находи́ть - nahodít')
at lytte på russiskслушать (слу́шать - slúshat')
at arbejde på russiskработать (рабо́тать - rabótat')
at tale på russiskговорить (говори́ть - govorít')
at give på russiskдавать (дава́ть - davát')
at kunne lide på russiskнравиться (нра́виться - nrávit'sja)
at hjælpe på russiskпомогать (помога́ть - pomogát')
at elske på russiskлюбить (люби́ть - ljubít')
at ringe på russiskзвонить (звони́ть - zvonít')
at vente på russiskждать (жда́ть - zhdát')
Jeg kan lide dig på russiskТы мне нравишься (Ты́ мне́ нра́вишься - Tý mné nrávish'sja)
Jeg kan ikke lide dette på russiskМне это не нравится (Мне́ э́то не нра́вится - Mné jéto ne nrávitsja)
Elsker du mig? på russiskТы любишь меня? (Ты лю́бишь меня́? - Ty ljúbish' menjá?)
Jeg elsker dig på russiskЯ люблю тебя (Я люблю́ тебя́ - Ja ljubljú tebjá)
0 på russiskноль (но́ль - nól')
1 på russiskодин (оди́н - odín)
2 på russiskдва (два́ - dvá)
3 på russiskтри (три́ - trí)
4 på russiskчетыре (четы́ре - chetýre)
5 på russiskпять (пя́ть - pját')
6 på russiskшесть (ше́сть - shést')
7 på russiskсемь (се́мь - sém')
8 på russiskвосемь (во́семь - vósem')
9 på russiskдевять (де́вять - dévjat')
10 på russiskдесять (де́сять - désjat')

Russiske ord 61-100


DanskRussisk  
11 på russiskодиннадцать (оди́ннадцать - odínnadcat')
12 på russiskдвенадцать (двена́дцать - dvenádcat')
13 på russiskтринадцать (трина́дцать - trinádcat')
14 på russiskчетырнадцать (четы́рнадцать - chetýrnadcat')
15 på russiskпятнадцать (пятна́дцать - pjatnádcat')
16 på russiskшестнадцать (шестна́дцать - shestnádcat')
17 på russiskсемнадцать (семна́дцать - semnádcat')
18 på russiskвосемнадцать (восемна́дцать - vosemnádcat')
19 på russiskдевятнадцать (девятна́дцать - devjatnádcat')
20 på russiskдвадцать (два́дцать - dvádcat')
ny på russiskновый (но́вый - nóvyj)
gammel på russiskстарый (ста́рый - stáryj)
på russiskнемногие (немно́гие - nemnógie)
mange på russiskмногие (мно́гие - mnógie)
hvor meget? på russiskсколько? (ско́лько? - skól'ko?)
hvor mange? på russiskсколько? (ско́лько? - skól'ko?)
forkert på russiskнеправильный (непра́вильный - neprávil'nyj)
korrekt på russiskправильный (пра́вильный - právil'nyj)
dårlig på russiskплохой (плохо́й - plohój)
god på russiskхороший (хоро́ший - horóshij)
lykkelig på russiskсчастливый (счастли́вый - schastlívyj)
kort på russiskкороткий (коро́ткий - korótkij)
lang på russiskдлинный (дли́нный - dlínnyj)
lille på russiskмаленький (ма́ленький - málen'kij)
stor på russiskбольшой (большо́й - bol'shój)
der på russiskтам (там - tam)
her på russiskздесь (зде́сь - zdés')
højre på russiskправый (пра́вый - právyj)
venstre på russiskлевый (ле́вый - lévyj)
smuk på russiskкрасивый (краси́вый - krasívyj)
ung på russiskмолодой (молодо́й - molodój)
gammel på russiskстарый (ста́рый - stáryj)
hallo på russiskздравствуйте (здра́вствуйте - zdrávstvujte)
vi ses senere på russiskувидимся позже (уви́димся по́зже - uvídimsja pózzhe)
ok på russiskокей (оке́й - okéj)
pas på på russiskбереги себя (береги́ себя́ - beregí sebjá)
bare rolig på russiskне переживай (не пережива́й - ne perezhiváj)
selvfølgelig på russiskконечно (коне́чно - konéchno)
goddag på russiskдобрый день (до́брый де́нь - dóbryj dén')
hej på russiskпривет (приве́т - privét)Download som PDF

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Russisk ordbog

Russisk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Russisk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Russisk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.